แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคนิคการสัตว์แพทย์และคณะบริหารธุรกิจ...

           วันที่ 18 ธันวาคม 2560 รศ.ดร.ชานนท์ จันทรา รองคณบดีฝ่ายบริหาร ดร.อุดมลักษม์ กูลศรีโรจน์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ นางจารุวรรณ ภู่ช้าง หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคนิคการสัตว์แพทย์ครบรอบ 24 ปี หลังจากนั้น เดินทางต่อไปยังคณะบริหารธุรกิจ เพื่อร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาศวันสปานาคณะบริหารธุรกิจครบรอบ 25 ปี


Total 4 Picture