การบรรยายพิเศษ เรื่อง “วางอนาคต...การขอตำแหน่งทางวิชาการด้วยเกณฑ์ใหม่” โดยเชิญ ศาสตราจารย์ ดร.บุญเรียง ขจรศิลป์ ...

วันที่ 13 ธันวาคม 2560คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ จัดการบรรยายพิเศษ โดยเชิญ ศาสตราจารย์ ดร.บุญเรียง ขจรศิลป์ มาเป็นวิทยากร เรื่อง “วางอนาคต...การขอตำแหน่งทางวิชาการด้วยเกณฑ์ใหม่” ให้กับคณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา รวมถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความชัดเจน ความเข้าใจในหลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ เพื่อสามารถนำวางแผนไปตนเองเองในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 4 อาคาร 1 คณะศึกษาศาสตร์


Total 23 Picture