วันที่ 13 ธันวาคม 2560 หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร์ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการเขียนประเมินค่างาน เพื่อก้าวสู่ระดับชำนาญการ"...

          วันที่ 13 ธันวาคม 2560 หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร์ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการเขียนประเมินค่างาน เพื่อก้าวสู่ระดับชำนาญการ” ณ ห้องประชุมอุบล เรียงสุวรรณ อาคาร 1 ชั้น 4 คณะศึกษาศาสตร์ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ มีความก้าวหน้าในสายงานที่ตนปฏิบัติ และได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากรของสำนักงานเลขานุการให้มีความรู้ ความเข้าใจในงานที่ตนปฏิบัติอยู่มากขึ้น สามารถวิเคราะห์ และเขียนการประเมินค่างานจากงานที่ปฏิบัติอยู่ได้ รวมทั้งสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเกิดแรงบันดาลใจในการเขียนประเมินค่างานเพื่อขอตำแหน่งต่อไป


Total 39 Picture