งานวันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ ครบรอบปีที่ 48 วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560...

งานวันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ ครบรอบปีที่ 48 วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องโถง อาคาร 1 คณะศึกษาศาสตร์ และ 
งานปาฐกถา ศาสตราจารย์ ดร.อุบล เรียงสุวรรณ “ธ ทรงเป็นเช่นครูแห่งแผ่นดิน: น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาครู” 
โดย ศาสตราจารย์ ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล


Total 115 Picture