โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน โดย ดร.อุดมลักษม์ กลูศรีโรจน์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์...

วันที่ 18 ตุลาคม 2560 คณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน โดย ดร.อุดมลักษม์ กลูศรีโรจน์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ได้กล่าวเปิดการอบรม ในการอบรมครั้งนี้เพื่อเสริมสร้างทักษะการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรของคณะศึกษาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ และบุคคลทั่วไป เพี่อสื่อสารในบริบทประชาคมอาเซียน โดยมี อ.ชานุกฤต เธียรกัลยา และ Mr. Bruce Wright เป็นวิทยากร ณ อาคาร 1 ห้อง 1-407 คณะศึกษาศาสตร์


Total 22 Picture