นิสิตโครงการแลกเปลี่ยนจาก Chiba University...

วันที่ 23-24 สิงหาคม 2560 คณะศึกษาศาสตร์ต้อนรับ นิสิตโครงการแลกเปลี่ยนจาก Chiba University โดยมีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนการสอนในห้องเรียนทั้งที่คณะศึกษาศาสตร์ และ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา


Total 69 Picture