ต้อนรับ Ambassador Satu Suikkari-Kleven เอกอัครราชทูตฟินแลนด์ ประจำประเทศไทย...

วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2559 ท่านคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองคณบดีฝ่ายวิชการ และ ผศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู ได้ต้อนรับ Ambassador Satu Suikkari-Kleven เอกอัครราชทูตฟินแลนด์ ประจำประเทศไทยและคณะ ให้เกียรติมาเยี่ยมชมคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


Total 18 Picture