หลักสูตรปริญญาเอก


หลักสูตรศึกษาศาสตร์ดุษฏีบัณฑิต

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

หลักสูตรปริญญาเอก

คณะศึกษาศาสตร์เปิดการสอนหลักสูตรระดับปริญญาเอกทั้งหมด 10 หลักสูตรได้แก่

 • ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน)* Ph.D. (Curriculum and Instruction)

 • ศศ.ด. (อาชีวศึกษา) * Ph.D. (Vocational Education)

 • ปร.ด. (พลศึกษา) Ph.D. (Physical Education)

 • ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ศึกษา)* Ph.D. (Science Education)

 • ศษ.ด. (การบริหารการศึกษา)* Ed.D. (Educational Administration)

 • ปร.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)* Ph.D. (Educational Communication and Technology)

 • ศษ.ด. (การวิจัยและประเมินทางการศึกษา)* Ed.D. (Educational Research and Evaluation)

 • ปร.ด. (การศึกษานอกระบบเพื่อพัฒนาสังคม) Ph.D. (Non-formal Education for Social Development)

 • ปร.ด. (การส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา) Ph.D. (Health Promotion and Health Education)

 • ศษ.ด. (การสอนคณิตศาสตร์) Ed.D. (Teaching Mathematics)


 • *  เปิดสอนทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ