คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Faculy Of Education Kasetsart University

กรอกข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ

นางจารุวรรณ ภู่ช้าง
(หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ)

  • 00 210 25 55 55 11
  • feducwp@ku.ac.th


นางสาวสุวรรณา ปรมาพจน์
(หัวหน้างานนโยบายและแผน)

  • 00 210 25 55 55 11
  • feducwp@ku.ac.th


นางปาริชาติ ปัญญาฤทธิ์
(หัวหน้างานบริหารและธุรการ)

  • 00 210 25 55 55 11
  • feducwp@ku.ac.th


นายฐิติพงศ์ ศุภวัฒน์ภิญโญ
(รักษาการหัวหน้างานคลังและพัสดุ)

  • 00 210 25 55 55 11
  • feducwp@ku.ac.th